fail

posted on 18 Jun 2012 19:03 by airiztle-once directory Diary
 
เบื่อจริงๆ ชีวิตตกงาน
++++++++++++++
 
อยากให้เธออกไปจากชีวิตทีไร
เธอก้วนกลับมาทุกที
จะแกล้งกันไปถึงไหน
 
++++++++++++++
 

Comment

Comment:

Tweet